Αρχική Απόψεις Aρθρα Πανελλήνιος Σύλλογος Λειτουργών ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: Προτεινόμενες τροποποιήσεις – βελτιώσεις στο υπό ψήφιση...

Πανελλήνιος Σύλλογος Λειτουργών ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: Προτεινόμενες τροποποιήσεις – βελτιώσεις στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου

30

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΠΑ.ΣΥ.ΛΕ.ΣΥ.Π.
site: http:// www.sylesyp.gr


Αθήνα  30/04 /10
Αρ. Πρωτ. : 04


Προς
– Yπουργό  Παιδείας δια βίου
       Μάθησης και  Θρησκευμάτων
       κ. Διαμαντοπούλου Α.
– Υφυπουργό Παιδείας δια βίου
       Μάθησης και Θρησκευμάτων
        κ. Χριστοφιλοπούλου Ε.
– Υφυπουργό Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
       κ. Πανάρετο Ι.
– Γ. Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κ. Κουλαϊδή Β.
– Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Κουμέντο Ι.
Κοιν.
– Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τμήμα Σ.Ε.Π.
– Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε κ΄ Δ.Ε
–  Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. κ΄ Ε.Ε.
– Διευθύνσεις Δ.Ε.  της χώρας
– Γραφεία Δ.Ε. κ΄ Ε.Ε. της χώρας 
– Σχολικές μονάδες της χώρας (μέσω Δ/νσεων & Γραφείων Δ.Ε κ΄ Ε.Ε.)
 
ΘΕΜΑ : ¨ Προτεινόμενες τροποποιήσεις – βελτιώσεις στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου¨

     Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
 
    Με την ευκαιρία της κατάθεσης προς ψήφιση στη Βουλή, του νομοσχεδίου με τίτλο:  «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», σας ενημερώνουμε ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λειτουργών Συμβουλευτικής Προσανατολισμού αποτελείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του, από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ευαισθητοποιημένους και επιστημονικά καταρτισμένους, στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε μεταπτυχιακό επίπεδο, πτυχιούχους απόφοιτους του τμήματος Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΣΥ.Π.) της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και του Προγράμματος Εξειδίκευσης Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  Το επίπεδο σπουδών είναι, από της ίδρυσης του τμήματος (1998), ιδιαίτερα υψηλό, έχοντας ως προϋπόθεση εισαγωγής, εκτός του τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου ιδρύματος και τον τίτλο παιδαγωγικών σπουδών, ενώ απαιτεί φοίτηση με υποχρεωτική παρακολούθηση 21 μαθημάτων (Θεωρητικών, Εργαστηριακών & Βιωματικών) με συγγραφή εργασιών και διενέργεια εξετάσεων, προόδου και τελικών (δυο εξεταστικών περιόδων), σε κάθε ένα από αυτά, εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση 300 ωρών, σε φορέα αντίστοιχο με το αντικείμενο σπουδών. Να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι αφού το Τμήμα ΣΥ.Π. αξιολογήθηκε, τον Μάιο του 2002, επαναπροσδιορίστηκε η λειτουργία του και με την Υ.Α. ΦΕΚ 585/14-5-2002 τεύχος Β΄ προέκυψε ο Κανονισμός Αξιολόγησης Υποψηφίων, ο Κανονισμός Σπουδών και το Πρόγραμμα σπουδών του. 
 Μεγάλο ποσοστό μελών του, εφαρμόζοντας επιτυχώς το θεσμό του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), στελεχώνουν με θητεία σε περιφερειακό επίπεδο, ως Σύμβουλοι Σ.Ε.Π., τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), αλλά και σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ως Σύμβουλοι Γραφείων  Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) και ως Στελέχη τα Γραφεία Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (ΓΡΑ.ΣΥ.), προσφέροντας την επιστημονική τους γνώση και κατάρτιση στην αγωνία των νέων σε σχέση με τις επιλογές για το επαγγελματικό τους μέλλον. Φυσικά δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι στα παραρτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης του συγκεκριμένου τμήματος, φοιτούν κυρίως συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, κάτοχοι ήδη μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, ανεβάζοντας έτσι το επίπεδο σπουδών με την ταυτόχρονη προσφορά των διδασκόντων καθηγητών, οι οποίοι διαθέτουν ιδιαίτερα αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.
 
 Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις – βελτιώσεις σε σχέση με την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου, κατά την άποψή μας, είναι οι κάτωθι:
 
* Κεφάλαιο Α΄
Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 3
Τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών
     (β) Ακαδημαϊκά κριτήρια:
     – Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήμες της Αγωγής ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα μαθήματα που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης: τρεις (3) μονάδες. (Να προστεθεί και το γνωστικό αντικείμενο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού).
 
* Κεφάλαιο Β΄
Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
 Άρθρο 11
Προϋποθέσεις επιλογής
     8. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία, τόσο στη δημόσια, όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των  υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Να συμπεριληφθεί και η εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε άλλα υπουργεία με αναγωγή, όπως αναφέρεται.
       9. Για την επιλογή στις θέσεις Σχολικών Συμβούλων, σωστά απαιτείται η κατοχή Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής Επάρκειας, ύστερα από παρακολούθηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
Προτείνουμε να προστεθεί και το Πτυχίο των τμημάτων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΣΥ.Π.) της ΠΑ.ΤΕ.Σ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή το  Πιστοποιητικό των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
      
       Άρθρο 13
       Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων
      2.α) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες. Δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα δεν μοριοδοτείται.
Προτείνεται η μοριοδότηση και δεύτερου διδακτορικού διπλώματος, όταν το περιεχόμενο του ενός εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής και του άλλου στον επιστημονικό χώρο της αντίστοιχης ειδικότητας.
      2.β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος δεν μοριοδοτείται.
Προτείνεται η μοριοδότηση και δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου, όταν το περιεχόμενο του ενός εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής και του άλλου στον επιστημονικό χώρο της αντίστοιχης ειδικότητας.
      2.δ) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα: 3 μονάδες.
Προτείνονται 4 ή 3 μονάδες, αναλόγως αν πρόκειται για τμήματα με πενταετείς ή τετραετείς σπουδές αντίστοιχα)
      2.ε) Δεύτερο πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), πριν την υπαγωγή των ΤΕΙ στην ανώτερη εκπαίδευση: 1 μονάδα, εφόσον δεν υφίσταται η μοριοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης δ.
Προτείνονται 3 μονάδες, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής των Τ.Ε.Ι. στην ανώτατη εκπαίδευση,
      2.ζ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ / ΣΕΛΕΤΕ), εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε ως προσόν διορισμού: 1 μονάδα για κάθε κατηγορία επιμόρφωσης.
Να προστεθεί επιπλέον εδάφιο:
       2.ζα) Πτυχίο των τμημάτων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΣΥ.Π.) και Γενικής Τεχνολογίας (ΓΕ.ΤΕ.) της ΠΑ.ΤΕ.Σ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., καθώς και Πιστοποιητικό των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (Π.Ε.ΣΥ.Π.) και Εξειδίκευσης Παιδαγωγικής Διδακτικής Γενικής Τεχνολογίας (Π.Ε.Π.ΔΙ.ΓΕ.ΤΕ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 3~4 μονάδες για κάθε κατηγορία ειδίκευσης. Διότι διαφορετικά, δημιουργείται πρόβλημα άνισης μεταχείρισης, σε σύγκριση με τη μοριοδότηση ενός Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με 4 μονάδες ή του Τίτλου του Διδασκαλείου Εκπαίδευσης με 3 μονάδες.
      3.αα)  Στη μοριοδότηση με 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα, εκτός των ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ
Να προστεθούν και τα Γραφεία Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.),
Τα ΓΡΑ.ΣΥ. λειτουργούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) σε αναλογία με τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) που λειτουργούν στα Γενικά, Επαγγελματικά Λύκεια και Γυμνάσια.
Να υπολογίζεται επιπροσθέτως, η προϋπηρεσία σε ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και ΓΡΑ.ΣΥ., και ως καθοδηγητική ή διδακτική, εφόσον το συμβουλευτικό έργο των συμβούλων, έχει άμεση εμπλοκή με τους/τις μαθητές/τριες.
      
        Άρθρο 14
        Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ και διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ
        3.αα) Όπως αναφέρονται οι υπεύθυνοι κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
Να προστεθεί και η καθοδηγητική εμπειρία, των υπευθύνων Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και ΓΡΑ.ΣΥ.: 0,50 μονάδες για κάθε έτος.


        Άρθρο 18
        Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων
       9.γ) Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων, ΣΕΚ και ΕΕΕΕΚ για τις θέσεις αρμοδιότητας δύο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.
Να προστεθούν και οι σύμβουλοι Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και ΓΡΑ.ΣΥ.
Να περιλαμβάνονται στα στελέχη της εκπαίδευσης και στις διαδικασίες επιλογής τους, αφού αυτά παρέχουν καθοδηγητικό και διδακτικό έργο.
Επιφυλασσόμεθα για κατάθεση υπομνήματος σχετικά με τα προαπαιτούμενα προσόντα των συμβούλων ΣΕΠ και την ειδικότερη λειτουργία των παραπάνω δομών, για επιτυχή συνέχιση και ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 
 Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και ευελπιστούμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία, αλλά και στήριξη των προσπαθειών μας για βελτίωση.


                  Ο                                                                                     Η
           Πρόεδρος                                                                       Γραμματέας


   Κ.Β.Χατζησταμάτης                                                          Ε. Παπαδοπούλου


Με τιμή