Αρχική Μαστίχα ΕΜΧ: κερδοφόρος ο ισολογισμός του 2009

ΕΜΧ: κερδοφόρος ο ισολογισμός του 2009

93


Κερδοφόρος και για το 2009 είναι ο ισολογισμός της Ενωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.
Παράλληλα με τη δημοσίευσή του, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΜΧ Κώστας Γανιάρης επισήμανε “σε πολύ αδρές γραμμές” τα ακόλουθα:

είναι κερδοφόρος και οι ορκωτοί ελεγκτές δεν κάνουν καμία απολύτως παρατήρηση.
Εξ αυτών αποδεικνύεται ότι παρά την δραματική για την πατρίδα οικονομική συγκυρία, η Ένωση συνεχίζει και θα συνεχίζει να αναπτύσσεται αποτελώντας έναν από τους ελάχιστους οικονομικούς πυλώνες της Χίου, διασφαλίζοντας το εισόδημα 6,500 αγροτικών νοικοκυριών και την συνοχή του κοινωνικού ιστού”.


Κωνσταντίνος Γανιάρης
Πρόεδρος
Ενώσεως Μαστιχοπαραγωγών Χίου


Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ATEbank
kganiaris@gummastic.gr


   ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.                             
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009                             
  70η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 )                             
  (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)                             
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                          ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
      Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009      Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008            Ποσά     Ποσά    
      Aξία    Aναπόσβεστη   Aξία    Aναπόσβεστη          κλειόμενης     προηγούμενης   
      Κτήσεως  Αποσβέσεις   Aξία  Κτήσεως  Αποσβέσεις   Aξία        χρήσεως    χρήσεως   
  Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                      2009    2008   
  4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως   806.348,72  710.980,38  95.368,34  773.973,72  630.838,73  143.134,99   Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           
                   Ι Συνεταιριστικό Κεφάλαιο           
  Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                 (7.891 Συν/κές μερίδες των 115,50 Ευρώ)           
  Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις                1 Καταβλημένο    911.410,50    911.410,50   
  1 Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως   4.099.975,83  1.464.091,47  2.635.884,36  4.296.485,08  708.633,30  3.587.851,78               
  2 Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας   291.672,76  139.846,21  151.826,55  288.253,65  110.332,06  177.921,59   ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής –           
      4.391.648,59  1.603.937,68  2.787.710,91  4.584.738,73  818.965,36  3.765.773,37    Επιχορηγήσεις επενδύσεων           
                   1 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας           
  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                 συμμετοχών και χρεογράφων    6.745,01    6.745,01   
  1 Γήπεδα – Οικόπεδα   454.027,42  0,00  454.027,42  454.027,42  0,00  454.027,42   2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας           
  3 Κτίρια και τεχνικά έργα   4.445.339,47  2.013.480,59  2.431.858,88  2.838.348,32  1.963.595,19  874.753,13    λοιπών περιουσιακών στοιχείων    11.855,21    11.855,21   
  4 Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις                3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου           
   και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός   2.432.857,86  1.541.127,37  891.730,49  2.754.714,50  1.307.763,21  1.446.951,29    ενεργητικού    2.536.470,68    4.143.824,40   
  5 Μεταφορικά μέσα    82.860,99  79.313,30  3.547,69  82.860,99  78.323,30  4.537,69   3α Επιχορηγήσεις Μαστίχας    2.335.875,90    2.335.875,90   
  6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός   466.870,33  396.989,42  69.880,91  452.528,87  367.292,42  85.236,45        4.890.946,80    6.498.300,52   
  7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές   0,00  0,00  0,00  1.956.191,01  0,00  1.956.191,01               
      7.881.956,07  4.030.910,68  3.851.045,39  8.538.671,11  3.716.974,12  4.821.696,99               
   Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ Ι + Γ ΙΙ )   12.273.604,66  5.634.848,36  6.638.756,30  13.123.409,84  4.535.939,48  8.587.470,36   IV Αποθεματικά κεφάλαια           
                   1 Τακτικό αποθεματικό    44.094,84    44.094,84   
  ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες                3 Ειδικά αποθεματικά    2.592.911,49    2.592.911,49   
   χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                4 Eκτακτα αποθεματικά     404.522,89    404.522,89   
  2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις     346.743,95      346.743,95     5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών           
   Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις     23.183,50  323.560,45    18.308,59  328.435,36    διατάξεων νόμων    160.094,94    160.094,94   
  6 Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων       1.500,00      1.500,00        3.201.624,16    3.201.624,16   
  7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις       8.591,76      8.591,76               
          333.652,21      338.527,12   V Αποτελέσματα εις νέο           
   Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓΙ +ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)       6.972.408,51      8.925.997,48    Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο    -270.492,18    392.602,84   
                    Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων  -246.396,97  0,00  -776.178,61     
  Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                 Μείον:Υπεραξία Ν.2065/92  0,00  -246.396,97  137.178,80  -638.999,81   
  Ι. Αποθέματα                     -516.889,15    -246.396,97   
  1 Εμπορεύματα       28.532,78      84.063,98               
  2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή- Υποπροϊόντα και Υπολείμματα       3.388.484,12      2.502.320,09    Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+ΑV)    8.487.092,31    10.364.938,21   
  4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα                             
   υλικά – Ανταλλακτικά και Eίδη συσκευασίας       872.582,91      2.010.337,27   B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ           
          4.289.599,81      4.596.721,34   1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού           
  ΙΙ. Απαιτήσεις                 λόγω εξόδου από την υπηρεσία    708.194,63    746.105,43   
  1 Πελάτες     3.109.392,58      4.191.901,08                 
   Μείον: Προβλέψεις     35.913,52  3.073.479,06    35.913,52  4.155.987,56   Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
  3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)       2.120.873,11      2.528.579,19   II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           
  11 Χρεώστες διάφοροι       367.912,73      1.107.720,75   1 Προμηθευτές    844.928,79    1.695.351,92   
  12 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων       372,96      0,00   2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)    286.035,19    204.588,89   
          5.562.637,86      7.792.287,50   3 Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων            
  ΙΙΙ. Χρεόγραφα                 υποχρεώσεων    6.210.321,77    7.140.158,72   
  1 Μετοχές     120.766,38      120.766,38     4 Προκαταβολές πελατών    249.315,67    114.889,62   
    Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση     19.778,74  100.987,64    20.018,74  100.747,64   5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη    216.620,35    83.148,18   
                   6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί    100.689,02    82.388,20   
  IV. Διαθέσιμα                11 Πιστωτές διάφοροι    883.552,81    1.417.813,05   
  1 Ταμείο       6.421,10      3.881,17    Σύνολο υποχρεώσεων( ΓΙΙ)    8.791.463,60    10.738.338,58   
  3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας       934.957,62      331.010,15               
          941.378,72      334.891,32   Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ           
   Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ Ι + Δ ΙΙ +ΔΙΙΙ+ Δ ΙV)       10.894.604,03      12.824.647,80   1 Εσοδα επόμενων χρήσεων    1.244,86    1.244,86   
                   2 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα    45.524,18    62.364,19   
  Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                     46.769,04    63.609,05   
  1 Εξοδα επόμενων χρήσεων       14.912,07      19.211,00               
  2 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα       56.226,63      0,00               
          71.138,70      19.211,00               
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)       18.033.519,58      21.912.991,27    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ( Α+Β+Γ+Δ)    18.033.519,58    21.912.991,27   
  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ                 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ            
  2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και                2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και           
   εμπράγματων ασφαλειών       665.760,00      808.350,00    εμπράγματων ασφαλειών    665.760,00    808.350,00   
                               
  Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (γηπέδων και κτιρίων) έγινε την 31/12/2008 σύμφωνα με το Ν.2065/1992.                             
                               
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ            
  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)                             
                               
      Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009      Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008            Ποσά     Ποσά    
  Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                             κλειόμενης     προηγούμενης   
   Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)       13.395.786,99      15.721.357,24        χρήσεως    χρήσεως   
   Μείον: Κόστος πωλήσεων       10.842.773,10      13.088.025,11        2009    2008   
   Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως       2.553.013,89      2.633.332,13   Καθαρά αποτ/σματα (κέρδη) χρήσεως     333.275,80    392.602,84   
   Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως       189.807,89      143.324,71   (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)            
   Σύνολο       2.742.821,78      2.776.656,84         προηγούμενων χρήσεων     -246.396,97    -638.999,81   
   ΜΕΙΟΝ:                 (-)  Διαφορές φορολογικού ελέγχου             
      1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας     969.648,34      1.061.495,65             προηγούμενων χρήσεων     -537.571,00    0,00   
      2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών -αναπτύξεως     248.345,16      260.621,42      Σύνολο    -450.692,17    -246.396,97   
      3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως     1.300.499,45  2.518.492,95    697.985,82  2.020.102,89    ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος     -66.196,98    0,00   
   Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως       224.328,83      756.553,95    Ζημίες εις νέο    -516.889,15    -246.396,97   
   ΜΕΙΟΝ:                            
      2.Εσοδα χρεογράφων     46.947,60      1.968,09                 
      4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα     1.189,25      10.052,25                 
        48.136,85      12.020,34                 
      Μείον:                            
      1.Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών                             
        και χρεογράφων   11.774,91      16.525,78                   
      3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα    427.675,74  439.450,65  -391.313,80  761.358,37  777.884,15  -765.863,81               
   Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως       -166.984,97      -9.309,86               
  ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα                            
      1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα     524.928,53      138.021,14                 
      3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων     0,00      148,26                 
      4.Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων     153.814,63      284.982,63                 
        678.743,16      423.152,03                 
    Μείον:                            
      1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα   7.328,06      2.064,24                   
      2.Εκτακτες ζημίες   170.354,33      1.309,79                   
      3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων   800,00  178.482,39  500.260,77  17.865,30  21.239,33  401.912,70               
   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)       333.275,80      392.602,84               
   ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων     1.179.050,53      611.838,41                 
         Μείον:Οι απ’αυτές ενσωματωμένες στο                             
                      λειτουργικό κόστος     1.179.050,53  0,00    611.838,41  0,00               
   ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων       333.275,80      392.602,84               
                               
                Χίος, 31 Μαρτίου  2010               
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ         Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ       
                               
                               
                               
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ        ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ    ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΤΟΥΧΑ       
            ΑΜΟΕΕ   15120    Α’ ΤΑΞΗ ΑΔΤ ΑΒ 651199        ΑΜΟΕΕ  9559 Α’ ΤΑΞΗ ΑΔΤ ΑΕ 432131    ΑΕ 935961       
                               
                               
 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ                                
  “Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού “”ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ “””                             
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
  Αθήνα, 26 Απριλίου 2010                             
  Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ                             
                               
                               
                               
                               
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ                             
  Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11541                             
               Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές  α.ε.ο.ε.                
               μέλος της Crowe Horwath International                
               Φωκ.Νέγρη 3, 11257 Αθήνα                 
               Αρ Μ ΣΟΕΛ 125