Αρχική Green Life Διαδρομές Θαλάσσιος τουρισμός: Δόθηκε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο

Θαλάσσιος τουρισμός: Δόθηκε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο

10

 

Το νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται κωδικοποίηση και εκσυγρονισμός της νομοθεσίας που διέπει το θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το αρμόδιο υπουργείο.

Οπως τονίζει στην αιτιολογική έκθεση τουνομοσχεδίου η ηγεσία του υπουργείου, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για αναμόρφωση και ανάπτυξη του ελληνικού θαλασσίου τουρισμού, στοχεύει στην ενίσχυση και ανάπτυξη του θαλάσσιου Τουρισμού και όσων ασχολούνται με τη δραστηριότητα αυτή επαγγελματικά και ως βασική τους απασχόληση.
 
Η προσπάθεια αυτή της Κυβέρνησης εμποδίζεται από το γεγονός ότι στον κλάδο έχουν παρεισφρήσει εικονικά απασχολούμενοι με τον θαλάσσιο Τουρισμό, ιδιοκτήτες σκαφών, με αποκλειστικό σκοπό να ωφελούνται παράνομα από τα ισχύοντα για τον κλάδο οικονομικά κίνητρα και ιδιαίτερα την μη πληρωμή Φ.Π.Α. και την απαλλαγή φόρου εισοδήματος.

Γι’ αυτό στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπονται διατάξεις με τις οποίες επιχειρείται η αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος και η εκκαθάριση του μητρώου από εικονικώς επαγγελομένους την εκμετάλλευση τουριστικών πλοίων αναψυχής.

Μάλιστα το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Ναυτιλίας και Αλιείας, συγκρότησε άτυπη ομάδα εργασίας, επιτροπή, με αντικείμενο τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των θεμάτων του κλάδου του γιώτινγκ (ιδιωτικού και επαγγελματικού) και των ημεροπλοίων, για τη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και τελικά προτάσεων τροποποίησης η του ισχύοντος νομικού πλαισίου. 

Στο πλαίσιο της Επιτροπής, τα συναρμόδια υπουργεία εξέφρασαν τη βούληση να νομοθετηθεί αντίστοιχη με την φορολογική περαίωση διαδικασία, ώστε και με βάση τους διενεργούμενους από το Υπουργείο Οικονομικών ελέγχους να δοθεί δυνατότητα να αποχαρακτηρισθούν από επαγγελματικά, σκάφη τα οποία δεν είναι πραγματικά επαγγελματικά, ώστε να εκκαθαρισθεί καταρχήν το μητρώο επαγγελματικών σκαφών. Οι σχετικές ρυθμίσεις θα καταγραφούν στο κεφάλαιο περί ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.

Από νομοτεχνική άποψη η πρόθεση που αποτυπώθηκε ήταν να διαχωρισθούν οι μεταβατικές διατάξεις από το νέο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να υπάρχει εφεξής ξεκάθαρο και ασφαλές νέο θεσμικό πλαίσιο, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου.

Τα θέματα που στη συνέχεια τέθηκαν προς διερεύνηση και τοποθέτηση από τα μέλη της Επιτροπής, αφορούν καταρχήν τα σκάφη μέχρι 20 μέτρων χωρίς πλήρωμα, χωρίς να αποκλείεται ορισμένες ρυθμίσεις να έχουν εφαρμογή και στις άλλες κατηγορίες, κάτι που εν συνεχεία θα διευκρινίζεται ρητά.

Επίσης, αποφασίστηκε:

– επαγγελματικά πλοία αναψυχής χωρίς πλήρωμα δεν θα επιβιβάζουν για ημερήσιο πλου, περισσότερους από δώδεκα επιβάτες και θα τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις.

– θα γίνει περαιτέρω πρόταση για την επέκταση της ακτίνας πλου στα 45 ναυτικά μίλια από 30 ναυτικά μίλια που είναι σήμερα

– δεν θα υπάρξουν αλλαγές, στο υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς των ημερόπλοιων.

– τέλος, συμφωνήθηκε ότι για την συζήτηση των θεμάτων θα ακολουθηθεί η σειρά των κεφαλαίων του ν. 2743/1999 συμπληρουμένη και με τα θέματα της νεότερης νομοθεσίας και του παραγώγου δικαίου που έχει εκδοθεί, ώστε να υπάρξει επανεξέταση του συνολικού θεσμικού πλαισίου.

Το προτεινόμενο σχ. Νόμου και βασικές ρυθμίσεις νομοθετικού πλαισίου

Από νομοτεχνικής απόψεως, προτείνεται νέος νόμος, στον οποίο ενσωματώνονται τροποποιούμενες, όπου απαιτείται, οι διατάξεις του 2743/1999 και 3790/2009, ως και οι παραμένουσες σε ισχύ διατάξεις του ν. 438/1976.

Προς την κατεύθυνση αυτή:

– καταργείται ο Ν. 3790/2009 (αρθ. 1-4), ως προς την επιβολή έκτακτης εισφοράς, ενώ διατηρούνται με αλλαγές οι διατάξεις του περί Ε.Ι.Π.Α. και επιβολής ειδικού φόρου, και μεταφέρονται ως αυτοτελή άρθρα στον Νέο Κωδικοποιημένο Ν. 2743/1999

– καταργούνται οι σε ισχύ διατάξεις του Ν. 438/1976, και το σύνολο των φορολογικών και δασμολογικών ρυθμίσεων που αφορούν τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ενσωματώνεται ως αυτοτελές κεφάλαιο στον νέο Κωδικοποιημένο νόμο. 

– διατηρείται σε ισχύ ο Ν. 3182/2003, που ρυθμίζει το καθεστώς λειτουργίας των Ν.Ε.Π.Α., με αλλαγές και τροποποιήσεις στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών και την ενίσχυση του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού.

– γ. Αλιευτικός Τουρισμός: O Αλιευτικός Τουρισμός είναι μία εναλλακτική μορφή τουρισμού που περιλαμβάνει δράσεις ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, αναψυχής, ανάδειξης του τρόπου ζωής των αλιευτικών κοινοτήτων, ανάδειξης του αλιευτικού πλούτου και της βιοποικιλότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια πρόσθετη πηγή απόκτησης εισοδήματος από τους επαγγελματίες αλιείς.

Η διατήρηση των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, πέρα από την συμβολή τους στον τομέα, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνεκτικότητα των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. Η έλλειψη ικανών αλιευτικών πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη στο τμήμα αυτό του στόλου, μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της σημασίας των μικρών αυτών επιχειρήσεων για τη διατήρηση της κοινωνικής δομής και της πολιτιστικής ταυτότητας των παράκτιων κοινοτήτων.

Η έλλειψη σχετικού θεσμικού πλαισίου καθιστά επιτακτική την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της δραστηριότητας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους απασχολούμενους του τομέα να αναπτύσσουν παράλληλα με την αλιευτική ή υδατοκαλλιεργητική τους δραστηριότητα και δραστηριότητες καθαρά αλιευτικού τουρισμού που θα συνεισφέρει στο εισόδημά τους.

Η δραστηριότητα έχει ήδη αναπτυχθεί σε άλλες χώρες της Μεσογείου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Παράλληλα σημειώνεται ότι ο τομέας εναλλακτικού τουρισμού αναπτύσσεται ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση των ενδιαφερόμενων.