Αρχική Green Life Διαδρομές Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη κ. Κ. Γανιάρη στο Περιφερειακό Συμβούλιο 12/7/2011 σχετικά με την...

Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη κ. Κ. Γανιάρη στο Περιφερειακό Συμβούλιο 12/7/2011 σχετικά με την αναπτυξιακή Εταιρεία ΕΝΑ Χίου

11

 Η ύπαρξη και η λειτουργία των αναπτυξιακών εταιρειών της αυτοδιοίκησης συνδέεται με τρεις βασικές προϋποθέσεις:

  1. Την αποτελεσματικότητα τους ως προς την εκτέλεση έργων και δράσεων προς όφελος των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.
  2. Τη δυνατότητά τους για ένταξη σε έργα και προγράμματα και τη λειτουργία τους ως μοχλού ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  3. Την οικονομική τους βιωσιμότητα χωρίς να δημιουργούν οικονομικές ζημιές που θα επιβαρύνουν τους μετόχους – φορείς της αυτοδιοίκησης και κατ’ επέκταση την τοπική κοινωνία.

Οι αναπτυξιακές εταιρείες κρίνονται συνεπώς εκ του αποτελέσματος και το αποτέλεσμα αυτό συμπυκνώνεται στις θετικές – πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις που οφείλουν να έχουν στις τοπικές οικονομίες, στην πραγματοποίηση επενδύσεων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 Για τους παραπάνω λόγους η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει τα εξής:

  • Με βάση την κείμενη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών (Ν.2190/1920) εάν τα ίδια κεφάλαια της Ανώνυμης Εταιρείας πέσουν κάτω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται η λύση της εταιρείας, ή η λήψη μέτρων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).
  • Με βάση τον Ν.  3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» η ζημιογόνος χρήση επί τρία συνεχόμενα έτη επιφέρει τη λύση της αναπτυξιακής εταιρείας.

 

Η σημερινή κατάσταση της ΕΝΑ Χίου Α.Ε. όπως αποτυπώθηκε σε έκθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

  • δύο συνεχόμενες εταιρικές  χρήσεις ζημιογόνες (χρήσεις 2009 και 2010). Ειδικότερα εμφάνισε στην μεν χρήση του 2009 ζημιά ύψους 127 865,90€στην δε χρήση του 2010 ζημιά ύψους 87.981,96 € Ήτοι υπόλοιπο ζημίας εις νέο 196.783,17€
  • Τα ίδια κεφάλαια κατά την δεύτερη χρήση μειώθηκαν στα 47098,13€δηλαδή κάτω από το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου.
  • Διανύει τον έκτο μήνα της τρέχουσας (2011) χρήσης χωρίς να έχει καταγράψει κανένα απολύτως έσοδο.
  • Η έλλειψη ρευστότητας της εταιρείας παράγει από μόνη της ζημιά καθόσον η μη καταβολή εμπρόθεσμα των  ασφαλιστικών εισφορών την επιβαρύνει με επιτόκιο  το οποίο δύναται φθάσει σωρευτικά και σε ετήσια βάση το 14%  (3% για τον πρώτο μήνα και 1% για τους επόμενους μήνες καθυστέρησης). 
  • Δημιουργεί πρόβλημα στην λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο του χρέους καθώς ακυρώνει την δυνατότητα συναλλαγής με το δημόσιο και είσπραξης απαιτήσεων  

 

Γίνεται σαφές από τα παραπάνω ότι

Α. Θα ήταν αναγκαία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ώστε τα ίδια κεφάλαια να υπερβούν το 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας στην πραγματοποιηθείσα Γενική Συνέλευση (30/6/2011) δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει στην απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ούτε ο έτερος εκ των μετόχων (εν προκειμένω ο Δήμος Χίου) εξέφρασε την πρόθεση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Β. Τιμολόγηση έργων και εργασιών μέχρι το τέλος του 2011 συνολικού ύψους 300.000,00 € ώστε να αποφευχθεί η τρίτη κατά σειρά ζημιογόνος χρήση, πράγμα ανέφικτο.

 

Συνεπώς, ως αποτέλεσμα της οικονομικής πραγματικότητας της Εταιρείας και του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, και όχι ως αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης, οδηγηθήκαμε αντικειμενικά στην λύση της Εταιρείας, με βάση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30/6/2011.

 

Με δυο βασικές προϋποθέσεις:

1.      Τη διασφάλιση της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων που σήμερα στελεχώνουν την Εταιρεία με τη μετακίνηση τους σε υπηρεσίες της Περιφέρειας.

2.      Τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας που σήμερα λειτουργούν με την υπαγωγή τους στο Δήμο Χίου όπως ορίζει πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση.

 

Επιπρόσθετα, θεωρούμε αναγκαίο να ξεκινήσει από σήμερα η μελέτη και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τη δημιουργία μιας ενιαίας Αναπτυξιακής Εταιρείας για ολόκληρη την Περιφέρειά μας. Απαιτούνται μεθοδικά και σχεδιασμένα βήματα για την επίτευξη αυτού του στόχου, ώστε να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος, να μην «κληρονομήσει» η νέα Εταιρεία βάρη και υποχρεώσεις που θα υποθηκεύουν το μέλλον της και να μπορέσει να διαδραματίσει ένα σύγχρονο, θετικό και δυναμικό αναπτυξιακό ρόλο.

Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Χίου, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα καταθέσουμε τεκμηριωμένη και αναλυτική πρόταση για τους σκοπούς, τη δομή, το καταστατικό, τις δράσεις και την έδρα της νέας Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΔίκη για υπόθεση Αγγελικής, 46η ημέρα, απολογία ειδικευμένου χειρουργού
Επόμενο άρθροΟι «κοιμισμένοι γίγαντες» του Shoboshobo στο CITRUS