Αρχική Νέα Τοπικά Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση...

Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών σε υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

13

  ΘΕΜΑ: ¨Έκδοση της υπ.αρ. 150559/10-6-2011 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1440/Β’/16-6-2011).¨

 

      Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης(1440/Β΄/16-6-2011) η υπ.αρ. 150559/10-6-2011Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα ¨Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών σε υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.¨

      Με βάση αυτή, όλοι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού( συνεταιρισμοί, φορείς, πολίτες) σε υφιστάμενες υδροληψίες(γεωτρήσεις , πηγάδια, πηγές, λιμνοδεξαμενές κ.λ.π), υποχρεούνται στην υποβολή αίτησης για τη λήψη σχετικής άδειας χρήσης νερού.

Συγκεκριμένα:

       Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ, <<  ¨Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού¨ ,νοούνται όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά  ή υπόγεια νερά, όπως ορίζονται στο παράρτημα της εν λόγω ΚΥΑ, εφόσον προϋφίστανται της 20-12-2005, ημερομηνία έκδοσης της ΚΥΑ 43504/2005(Β΄1784) και είτε δεν έχουν άδεια εν γένει είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει, είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της>>.

       Κατά το άρθρο 2 της εν λόγω ΚΥΑ, <<Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού , σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, εντός δώδεκα μηνών και ειδικά για τις αρδευτικές γεωτρήσεις, εντός έξι μηνών , από την έναρξη ισχύος της.

      Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η προηγούμενη  παράγραφος, αλλά υποβληθεί εντός δύο ετών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της  παρ.1 του παρόντος άρθρου, η άδεια μπορεί να εκδοθεί μετά την αίτηση του ενδιαφερομένου, μόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν.3099/03(Α΄280). Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των1.000 ευρώ.

     Εάν οι προθεσμίες των  προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου παρέλθουν άπρακτες, χωρίς την υποβολή των απαραιτήτων αιτήσεων, τότε δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη δικαιώματος χρήσης νερού και η υδροληψία θεωρείται παράνομη. Η αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και την παύση λειτουργίας της δραστηριότητας, σε περίπτωση δε γεώτρησης στη σφράγιση και καταστροφή αυτής.>>

 

      Η ΚΥΑ βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr)

 

      Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας  της Γενικής  Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Κουντουριώτου 16, Χίος Τηλ.2271352323 και 315)

 

 

                                                     

                                                                                         Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

                                                                               ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΟΛΕΜΗΣ

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΔιαβούλευση Περιφέρειας για το «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων»
Επόμενο άρθροΦεστιβάλ ΚΝΕ στο κόκκινο φαναράκι του λιμανιού