Αρχική Νέα Τοπικά Διεξαγωγή εξετάσεων για τη λήψη διπλώματος ραδιοερασιτέχνη

Διεξαγωγή εξετάσεων για τη λήψη διπλώματος ραδιοερασιτέχνη

10

 ΘΕΜΑ: ¨Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων Ραδιοερασιτέχνη¨

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010) ¨Οργανισμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου¨.
  3. Την με αριθ. 1/3-1-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους άμεσα εκλεγμένους αντιπεριφερειάρχες.
  4. Τις διατάξεις του Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) ¨Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις¨.
  5. Την με αριθ. Πρωτ. ΟΙΚ.63664/2541/Φ.310/2ΣΤ Εγκύκλιο του Γ.Γ Επικοινωνιών ¨Αρμοδιότητες υπηρεσιών Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή του ν.3852/2010- ¨Θέματα τομέα Επικοινωνιών¨.
  6. Την με αριθ. Πρωτ. ΟΙΚ 68000/763/02 (ΦΕΚ-1579/Β/18-12-02) Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ¨Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου¨.
  7. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων Ραδιοερασιτέχνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α) Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη , κατηγορίας 1 και 2 , οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις  16 Μαρτίου 2011 , ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Χίου, Ι. Βερίτη 76.

Β) Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις , καθορίζεται η Τετάρτη  9 Μαρτίου 2011.

 

 

Κοινοποίηση                                                                                Ε.Π.                                                                                                                                                                                                                                

      1. Γραφείο Υποστήριξης Αντ/ρχη .                       ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ               

2.Υ.Π.Α. Χίου.

3.ΕΥΠ (Κλιμάκιο Χίου)

4.Σύλλογος  Ραδιοερασιτεχνών Χίου.

5.Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

   Περιφερειακής Ενότητας Χίου,

   για δημοσίευση στα τοπικά ΜΜΕ.                             ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ